Alla våra barn
Varje år får Jämtlands län ett fantastiskt tillskott med barn och ungdomar från olika hörn av världen. Vi möter dem på affären, i trappuppgången, på fotbollsplanen, i skolan och på hälsocentralen. Men hur vi bemöter dem är lite olika. Ibland har vi mest fokus på de vuxna och deras väg ut på arbetsmarknaden
medan barnens behov kommer i skymundan.
Av just den anledningen startades projekt Barnintroduktion 2010 med ekonomiskt stöd av Europeiska flyktingfonden, sex av länets kommuner och länsstyrelsen.

Under tre år har projektets medarbetare och deltagare arbetat för att förbättra de nyanlända barnens situation och introduktion i skolan och i det svenska samhället. Projektet har bland annat arbetat med att sprida kunskap och förståelse om kvotflyktingar. Lika viktigt har det varit att jobba för en samsyn och ett ökat samarbete mellan olika instanser och personer som möter barnen i sin vardag.
I samband med att projektet avslutade hösten 2012 publicerades också en handbok med fakta, rekommendationer och goda råd. Den går att ladda ner från denna hemsida. Under fliken "publikationer" finns också mer material som vi hoppas att du får nytta av i din verksamhet. Helt komplett är det dock svårt att bli – lagar, regler och attityder ändras hela tiden. Därför säger vi från projektets sida: Låt handboken och dokumenten leva, använd det som passar dig, förändra och förbättra när det behövs!

Handbok med fakta och rekommendationer:
"Det bästa för barnen" >>
Broschyr med goda exempel på mottagande och introduktion:
"Barnen i fokus" >>